Hamnen i Norvik

2022-08-30 Synpunkter på ändring av hamnverksamheten

NNF:s synpunkter

2021-02-16 Yttrande om planerad utbyggnad av hamnen i Norvik

NNF:s yttrande om utvidgningen av Norviks hamn

2020-08-12 Insändare i Nynäshamns Posten om behovet av åtgärder på väg 225 på grund av Norvik

Klicka på miniatyrbilden för att läsa innehållet i insändaren.

 

2020-08-12 Överklagande till Högsta domstolen

Överklagande av Svea hovrätts beslut våren 2020

2020-07-03 Insändare till Nynäshamnsposten

Insändare i NP om behovet av åtgärder på väg 225 på grund av Norvik
(Klicka på miniatyrbilden för att läsa innehållet i insändaren.)

2020-06-25 Överklagan till Högsta Domstolen

NNF:s överklagande av Svea Hovrätts beslut om villkoren för transporter till Norviks hamn

2018-08-28  Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Norvik-transporter-2019-08-28

2014-12-02  Järnväg till Norvik, NNF:s yttrande över järnvägsplan

Yttrande SNF_Jarnvagsplan Stockholm Norvik Hamn_Dnr TRV2013-37880_2014-12-01

2012-11-18

Storhamn vid Norvik

Stockholms Hamn AB har planer på att anlägga en storhamn vid Norvik norr om Nynäshamn. Tanken är att denna hamn ska ta emot både containergods och ro/ro (roll on-roll off)-gods. I anslutning till hamnen planerar NCC ett industriområde. Stockholms Hamn AB:s, NCC:s och Nynäshamns kommuns material om Norviksprojektet finns att hämta från  Stockholms Hamnar , NCC:s och Nynäshamns kommuns hemsida.

Den ökade långtradartrafiken över Södertörn och den stora risken för följdexploateringar i form av nya motorleder är några av anledningarna till att Naturskyddsföreningen är negativ till hamnplanerna. Naturskyddföreningen har även visat att hamnen riskerar leda till att uppmuntra lastbilstransporter snarare än tågtransporter, vilket gör storhamnsplanerna vid Norvik feltänkta även ur klimatsynpunkt, läs mer här (http://www.naturskyddsforeningen.se/Templates/CirclePage.aspx?id=5929). Visst vore det bra att minska sjötrafiken inomskärs i Stockholms skärgård, men det är i sig inget argument för en ny storhamn av denna typ vid Norvik. Trafiken borde istället ledas till befintliga hamnar i regionen mellan Norrköping och Gävle, som redan i nuläget har god infrastruktur till lands. En annan anledning till att vara negativ till hamnplanerna ur ett miljöperspektiv är att de hotar höga naturvärden vid Norvik (Pressmeddelande, rapport, karta, biotopbeskrivning).

Nuläget (2012)

Stockholm Hamn AB:s ansökan om att få tillstånd till storhamnen fick avslag av Miljödomstolen 2009. Hamnbolaget överklagade till Miljööverdomstolen, som 2010 godkände ansökan. Miljööverdomstolens dom överklagades till Högsta domstolen, som dock inte gav prövningstillstånd. Detta innebär att den juridiska processen har återgått till Mark- och miljödomstolen, där ett mål som ska fastställa villkoren för hamnverksamheten för närvarande pågår. Naturskyddsföreningen lämnade 2012-11-13 in ett yttrande i detta mål. Yttrandet kan läsas här

Historik

Aktiva i NNF har åtminstone sedan 1999 argumenterat emot hamnplanerna i olika sammanhang och föreslagit att en alternativ användning för Norviksområdet ska utredas, se t.ex. dessa två insändare i Nynäshamnsposten: 2005-06-282005-10-28.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län lämnade under 2005 in synpunkter på hamnplanerna dels inom ramen för tidigt samråd (läs här) och dels inom ramen för samråd om detaljplaneprogram (läs här). De här synpunkterna presenterades vid möte för NNF:s medlemmar den 1 december 2005 (Tore Söderqvists inledning, Susanne Ortmanns presentation), och eftersom synpunkterna föll i god jord beslutade NNF:s styrelse den 2 februari 2006 att anta synpunkterna som NNF:s egna.

Tre olika planprocesser har pågått med anledning av hamnplanerna:

  • Miljöprövning av hamnverksamheten enligt Miljöbalken. Stockholms Hamn AB lämnade den 7 februari 2007 in en ansökan till Miljödomstolen. I samråd med NNF lämnade Naturskyddsföreningen i Stockholms län den 29 juni 2007 ett yttrande över ansökan, läs här. 2009-12-10 avslog Miljödomstolen Stockholms Hamnars ansökan om att anlägga en hamn vid Norviksudden. Domen finns att läsa här. Naturskyddsföreningen välkomnade Miljödomstolens avslag, inte minst eftersom domskälen liknade flera av de sakargument som Naturskyddsföreningen framförde mot storhamnsplanerna. Stockholms Hamnar överklagade våren 2010 Miljödomstolens avslag till Miljööverdomstolen. Naturskyddsföreningen lämnade 2010-09-16 in ett yttrande över Stockholms Hamnars överklagan, läs här. Miljööverdomstolen gav 2010-12-22 tillstånd. Läs domen här och körde därmed över Miljödomstolen.
  • Ny detaljplan för Norviksområdet, vilken prövas enligt Plan- och bygglagen. Nynäshamns kommuns detaljplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ställdes ut under november-december 2008. I samråd med NNF lämnade Naturskyddsföreningen i Stockholms län den 9 december 2008 synpunkter på den utställda detaljplanen, läs här. Dessutom lämnade NNF samma dag in kompletterande synpunkter i form av resultatet från en granskning av MKB-centrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet av den utställda detaljplanens MKB, läs här. Den detaljplan som ställdes ut var  föremål för samråd under 2007. NNF:s och Naturskyddsföreningen i Stockholm läns synpunkter på det tidigare detaljplaneförslaget hittar du här och här. Kommunfullmäktige klubbade i juni 2009 detaljplanen för Norvik. Vissa av Naturskyddsföreningens synpunkter beaktades inte, och därför överklagades beslutet, läs här. Den 24 augusti lämnade Länsförbundet och NNF in en komplettering av sin överklagan. Den hittar du här. 2009-11-25 avslog Länsstyrelsen Naturskyddsföreningens överklagan av detaljplanen och 2009-12-21 överklagade föreningen detta beslut till Regeringen. Denna överklagan hittar du här. Regeringen beslutade dock att avvisa överklagan.
  • Järnvägsplan för industrispår till Norvik, vilken prövas enligt Lagen om byggande av järnväg. I samråd med NNF lämnade Naturskyddsföreningen i Stockholms län den 26 mars 2007 synpunkter på en förstudie för järnvägsplanen, läs här och här

Under vårterminen 2006 valde studenterna på Stockholms universitets kurs i miljökonsekvensbeskrivningar att studera storhamnsplanerna för Norvik. Kursen är en tvärvetenskaplig 10-poängskurs vid Institutionen för natur-geografi och kvartärgeologi. Resultatet blev en förberedande miljökonsekvensbeskrivning. Omslag, förord, och sammanfattning kan laddas ned här (PDF, 233 kB). Själva rapporten med innehållsförteckning finns här (PDF, 3101 kB). Rapportens slutsats är att de negativa miljöeffekter som en hamn vid Norvik skulle generera är större än de positiva miljöeffekterna för regionen. Detta speciellt med tanke på att det redan råder en överkapacitet hos de befintliga hamnarna på ostkusten.

Några av Naturskyddsföreningens tidigare synpunkter:

  • Synpunkter 9 juni 2006 inom ramen för samråd för Stockholm Hamns planer på hamn vid Norvik, läs här.
  • Synpunkter 20 november 2006 inom ramen för tidigt samråd för förstudie av industrispår till Norvik, läs här.
  • Naturskyddsföreningen har 12 september 2007 lämnat ett yttrande till Vägverket angående trafiksituationen på väg 225 mellan Ösmo och Södertälje i händelse av att storhamnsprojektet vid Norvik utanför Nynäshamn genomförs. Läs här! Vägverkets svar hittar du här!
  • Kompletterande yttrande 27 september 2007 till Miljödomstolen baserat på en utredning om koldioxidutsläpp från typtransporter via olika svenska hamnar, läs här.

Länkar

2014-20-30   Överklagan till MMÖD av MMD mål M2414-12_Naturskyddsföreningen_2014-10-30

2014-04-29   Yttrande i mål M2414-12_Gällande tillstånd för anläggande och drift av hamn vid Norviksudden.

Yttrande till MMD 2013 nov 12 Tillstånd anläggande och drift av hamn vid Norviksudden

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter – för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg av Trivector Traffic