Österby

Österby är ett naturreservat i gränstrakterna mellan Sorunda och Hemfosa. Foto: Kristina Laitinen

Österby naturreservat är ett naturskogsområde nordväst om Hemfosa. 

Österby naturreservat ligger nordväst om Hemfosa. Reservatet omfattar ett område med främst barrskog. I reservatet finns hällmarkstallskogar och granskogar men även inslag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen opåverkad av modernt skogsbruk och har höga naturvärden.

Länk till Österby naturreservat på Länstyrelsens hemsida

Murkna träd är bra för den biologiska mångfalden i reservatet. Foto: Kristina Laitinen