Projekt

Hagen

Sedan några år tillbaka hjälper NNF till med att hävda en gammal beteshage med fin hagmarks- och ängsflora. Hagen ligger vid Torp i Sorunda. Kärt barn har många namn, och hagen kallas omväxlande Björkbacken, Torps hage, Pettsons hage och Axels hage. Hävden går ut på att röja sly åtminstone en gång på våren och en gång på hösten samt ha fagning på våren och slåtter på en liten del av hagen under sensommaren. Resten av hagen betas av får under sommaren.

Björkbacken är även föremål för det pedagogiska projektet ”Först UTE sedan IT” med Naturskolan och Sunnerbyskolan som ansvariga. Du kan läsa mer om projektet på Naturskolans hemsida.

En skötselplan för hagen har upprättats. Skötselplanen innehåller foton på hagen och kan därför ta en stund att ladda ned.

Fjärilarnas marker i Stora Vika

Den kalkrika marken runt kalkstensbrottet i Stora Vika skapar förutsättningar för en speciell flora, som i sin tur ger ett rik insektsfauna. Inte minst gäller detta fjärilar. Ett exempel är apollofjäril, som vid Stora Vika har en av sina fåtaliga fastlandslokaler. NNF vill bidra till att sköta markerna så att områdets höga naturvärden gynnas och dessutom bidra till att öka kunskapen om naturvärdena. Mer konkret utför eller bidrar NNF till följande aktiviteter:

  • Naturvårdsarbete, främst i form av röjning av sly från vissa platser runt kalkstensbrottet. Detta har NNF utfört årligen sedan 2002.
  • Inrättandet av en natur- och kulturstig runt kalkstensbrottet. Stigen invigdes sommaren 2007, är cirka 3 km lång och går i varierad terräng runt kalkstensbrottet. Längs stigen finns informationstavlor, som bland annat berättar om fjärilar och växter och deras samspel, samt om traktens forntida och sentida historia.
  • Årligt arrangemang av Fjärilarnas Dag. Sedan 2007 har denna dag firats i juni genom en guidad vandring runt natur- och kulturstigen.
  • Inventeringar av naturvärdena.

Dessa aktiviteter ingår delvis i ett projekt som Nynäshamns kommun driver i samarbete med NNF och markägaren Talloil AB. Projektet finansieras delvis av regeringens medel för lokala och kommunala naturvårdsåtgärder. För mer information om projektet, se ansökan och karta. Andra aktiviteter har finansierats av projektmedel från Svenska Naturskyddsföreningen och av medel från Nynäshamns kommuns miljö- och klimatfond. Mer bidrag till naturvårdsarbetet vid Stora Vika behövs. Intresserade är välkomna att kontakta NNF och/eller att ge ett bidrag till NNF:s plusgirokonto 13 52 09-5.

Inventeringar av naturvärden