Fjärilarnas marker i Stora Vika

Göran

Den kalkrika marken runt kalkstensbrottet i Stora Vika skapar förutsättningar för en speciell flora, som i sin tur ger en rik insektsfauna. Inte minst gäller detta fjärilar. Ett exempel är apollofjäril, som vid Stora Vika har en av sina fåtaliga fastlandslokaler.

NNF vill bidra till att sköta markerna så att områdets höga naturvärden gynnas och dessutom bidra till att öka kunskapen om naturvärdena. Mer konkret utför eller bidrar NNF till följande aktiviteter:

  • Naturvårdsarbete, främst i form av röjning av sly från vissa platser runt kalkstensbrottet. Detta har NNF utfört årligen sedan 2002.
  • Inrättandet av en natur- och kulturstig runt kalkstensbrottet. Stigen invigdes sommaren 2007, är cirka 3 km lång och går i varierad terräng runt kalkstensbrottet. Längs stigen finns informationstavlor, som bland annat berättar om fjärilar och växter och deras samspel, samt om traktens forntida och sentida historia.
  • Årligt arrangemang av Fjärilarnas Dag. Sedan 2007 har denna dag firats i juni genom en guidad vandring runt natur- och kulturstigen.
  • Inventeringar av naturvärdena.
  • Projektet Vingar,  se separat information. Läs mer om Projektet Vingar

Dessa aktiviteter har delvis ingått i ett projekt som Nynäshamns kommun driver i samarbete med NNF och markägaren Talloil AB. Projektet finansierades delvis av regeringens medel för lokala och kommunala naturvårdsåtgärder (LONA). För mer information om projektet, se ansökan och karta. Andra aktiviteter har finansierats av projektmedel från Svenska Naturskyddsföreningen och av medel från Nynäshamns kommuns miljö- och klimatfond. Mer bidrag till naturvårdsarbetet vid Stora Vika behövs. Intresserade är välkomna att kontakta NNF och/eller att ge ett bidrag till NNF:s bankgiro 501-2984.

Läs mer om fjärilarna, andra djur och växter i Stora Vika

Fjärilsfaunan i Stora Vika_Sammanställning av rödlistade arter rev 2015 

Fynd av Stor vattensalamander i den norra dammen i kalkbrottet Stora Vika 17 maj 2014

Vit fetknopp i kalkstensbrottet_fältbesök 6 april 2014

Fjärilsfaunan i Stora Vika  Sammanställning av rödlistade arter med kommentarer 2014-04-16

Karta Stora Vika

Apollofjäril

Växtinventering i Fjärilarnas Marker 2013

Sorundabygd Nr. 63 2013

Visualisering av apollofjärilens utbredning av Gunilla Reisner

Pressmeddelande fina fjärilsfynd i Stora Vika

Ansökan om bidrag 2005 Stora Vika