Hamnviken

                                                                IMG_5607

 

 

 

Foto: Jan Norlin

 

Nynäshams kommun och byggbolaget NCC vill bygga 500-600 bostäder inom strandskyddat område på Lövhagenhalvön vid Hamnviken. Området är klassat som riksintresse för turism och friluftsliv. NNF menar att projektet inte skall förverkligas, och att ny bebyggelse i stället skall förläggas till mindre känsliga miljöer.
23 nov 2006 upphävde regeringen Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet.
Under december 2012 har kommunen återkommit med en detaljplan, som i stort sett överensstämmer med tidigare förslag. NNF har 6 mars 2012 lämnat synpunkter på detaljplanen, som innebär att vi yrkar på att detaljplanen inte godkänns och att kommunen avstår från att lämna in ansökan om upphävande av strandskydd till länsstyrelsen, se länk nedan.

En oenig Länsstyrelse beslutade 19 juli 2006 att med vissa undantag upphäva strandskyddet för Hamnviken.  Naturvårdsverket beslutade 11 augusti 2006 att överklaga Länsstyrelsens beslut till regeringen.
Regeringen beslutade vid sitt sammanträde 23 nov 2006 att upphäva Läns-styrelsens beslut! 

Bakgrund

Nynäshams kommun (som leds av folkpartiet och socialdemokraterna) och byggbolaget NCC vill bygga 500-600 bostäder inom strandskyddat område på Lövhagenhalvön vid Hamnviken. Förutom strandskyddet är området klassat som riksintresse för turism och friluftsliv och innehåller värdefulla naturmiljöer. Området är genomkorsat av stigar och skogsvägar, bl a ett 5 km långt motionsspår, som startar vid Lövhagens vandrarhem. Dagligen vandrar och motionerar människor inom området eller på väg mot Norrhagen och vidare mot gångvägarna mot Bötet, Stockbonäs och Lövhagens vandrarhem.

I de yttranden, som länsstyrelsen, föreningar och enskilda lämnat till kommunen i december 2004 visas övertygande att inga av de mål kommunen har ställt upp för projektet kommer att uppnås.

Som inledning på programarbetet genomfördes en s k fokusgruppsundersökning och en enkät. I fokusgruppsundersökningen var bevarandet av strandskyddet enligt gällande bestämmelse den viktigaste frågan. I enkäten ansåg ca 75 % att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns skogsbevuxen naturstrand och att branta klippstränder bevaras. Kommunen anger att man tagit hänsyn till resultatet av fokusgruppernas arbete och enkäten. Det är inte korrekt. I de här frågorna har man istället gjort tvärtom. Inga skogbevuxna naturstränder eller branta klippstränder kommer att kunna bevaras. Istället erbjuds en smal gångväg utefter stranden. Strandskyddet upphävs helt.

I enkäten har 56 % angett att de är positiva eller ganska positiva till en utbyggnad av Hamnviken. Detta alternativ beskrivs mycket positivt. Trots att ett positivt beskrivet 0-alternativ saknas är 39 % negativa eller mycket negativa till en utbyggnad. Detta torde motsvara den andel av befolkningen som önskar utöva friluftsliv i någon form av orörd natur.

Vissa beslut kan man inte basera på majoritetssvar i enkäter. I så fall skulle vi sannolikt inte ha bibliotek, teatrar, friluftsområden, naturreservat, simhallar mm eftersom en majoritet av befolkningen inte utnyttjar dessa. Ur folkhälsosynpunkt är det mycket viktigt att det finns orörda naturområden även om inte majoriteten utnyttjar dessa.

Nynäshamns värden finns inte i en vacker, ålderdomlig stadskärna eller ett rikt kulturliv. Värdena ligger i den omkringliggande naturen och då i första hand skärgårdsnaturen och närheten till havet. Bebyggd skärgårdsnatur varken stärker Nynäshamns identitet som skärgårdsstad eller ökar stadens attraktivitet för de 24000 innevånare, som inte kan bosätta sig i det planerade området.

Kommunen har i sitt samhällsbyggnadsprogram för åren 2004-2012 identifierat mark för att bygga ca 1600 lägenheter och småhus, varav ca 900 inom tätorten. Då har man räknat med enbart 100 bostäder i Estöområdet, vilket troligen rymmer ca 250 bostäder. Förutom dessa bostäder tillkommer de bostäder, som kan byggas i färjehamnen om hamnen i Norvik byggs. Byggs inte hamen i Norvik, kan bostäder byggas i Norvik.

Det är alltså inte brist på mark för bostadsbyggande som gör att kommunen driver det här projektet så hårt. Anledningen är snarare att här finns en entreprenör, NCC, som är villig att bygga och betalar för detaljplanen samt att kommunen ser en stor skara högskattebetalande inkomsttagare hägra vid horisonten.

Kommunens styrelse skall leda, inte ledas. En av de viktigaste uppgifterna för kommunledningen skall vara att genom att ha visioner övertyga stadens invånare och byggherrar att det går att bygga en stad i Nynäshamn. Inte genom att bygga i attraktiva friluftsområden och på strandskyddade områden i periferin utan genom en förtätning av stadens centrala delar.

Nedan länkar till yttranden mm.

Pressmeddelande namninsamling 2013-03-13

NNFs yttrande angående detaljplaneprogrammet 2012-03-06

Hamnviken MKB-avgränsning 2008-04-19

NVV överklagande av länstyrelsens beslut om att upphäva strandskyddet vid Hamnviken 2006-08-09

Insändare införd i Nynäshamns Posten 2006-03-14

NNFs synpunkter på kommunens ansökan om upphävt strandskydd 2006-03-09

NNFs synpunkter på kommunens ansökan om upphävt strandskydd  Hamnviken 2006-01-09

NNFs synpunkter på förslag till detaljplaneprogram för Hamnviken 2004-12-29