Himmelsö Marina

Detaljplanen för Himmelsö, Ösmo
Kommunen vill tillåta uppförandet av båthallar och bostäder inom delvis strandskyddat område.
Läget i känslig skärgårdsmiljö samt oklarheterna rörande särskilda skäl att upphäva strandskyddet och de bristfälliga motiveringarna för varför exploateringsintressena är starkare än natur- och friluftsintressena gör att NNF yrkar avslag på den utställda detaljplanen.

Detaljplanearbetet har pågått sedan 2006.
Länkar till yttranden, se nedan

2010-01-19  Synpunkter på detaljplan för del av Himmelsö 1:6, marina –utställningshandling 2

2008-07-08  Synpunkter på detaljplan för del av Himmelsö 1:6, marina –utställningshandling

2006-10-11  Synpunkter på förslag till detaljplaneprogram  för del av Himmelsö 1:6, marina