Alkärrsplan, Galleria

Galleria på Alkärrsplan

NNF anser att projektet bör utformas på ett sätt som är miljövänligt och som ger gott om natur för invånare och besökare. Det är viktigt att bevara träd så långt det är möjligt och att nya träd planteras. Bl a har NNF tidigare föreslagit att detaljplaneprogrammet ändras så att sjukhusparken bevaras och förbättras.

I synpunkterna på den i oktober 2009 utställda detaljplanen framför NNF också att Nynäshamns kommunfullmäktige beslutade 2009-06-10 att anta lokala miljömål för perioden 2010-2016. Det är därför en allvarlig brist att detaljplanen saknar en systematisk genomgång av hur ett förverkligande av detaljplanen skulle bidra (eller inte bidra) till att miljömålen uppfylls. NNF föreslår därför att detaljplanen kompletteras med en sådan genomgång. Om det då framkommer att ett förverkligande av detaljplanen inte skulle bidra
till att vissa miljömål nås bör detaljplanen korrigeras så att den bidrar till att uppfylla även dessa mål.

2009-10-03   Synpunkter på utställt förslag.
2009-05-04   Yttrande över detaljplaneförslaget
2009-01-13   Yttrande över detalplaneprogrammet.