Strandvägen

Dsc_1567

 

 

 

 

 

Detaljplan för bostäder vid Strandvägen
Nynäshamns kommun vill bygga bostäder i ett område, som ligger invid ett av Nynäshamns viktigaste rekreationsstråk (Strandvägen/Ringvägen) och utgör själva gränsen till det i stort sett oexploaterade Lövhagen-området. Hela Lövhagen-området, inklusive Hamnviken-området, har ovanligt höga rekreationsvärden på grund av sin belägenhet i stadens omedelbara närhet.
En exploatering skulle utgöra ett intrång i detta speciella område och minskar dessutom mängden tätortsnära skog. Dessutom konstaterar nu detaljplaneförslaget (s. 5) att den föreslagna exploateringen strider mot gällande översiktsplan och fördjupad översiktplan för Nynäshamn.
Det känsliga läget gör att NNF motsätter sig exploateringsplanerna.

 

2010-01-30  Synpunkter på förslag till detaljplan för Nynäshamn 2:143 m.fl., bostäder vid Strandvägen

2007-10-02    Synpunkter på detaljplaneprogram för Nynäshamn 2:143 m.fl., bostäder vid Strandvägen