Nynäs AB

2022-02-21

Naturskyddsföreningen Nynäshamn (NNF) synpunkter angående Nynas AB ansökan om
ändring av villkor avseende utsläpp till vatten av fenoler från bolagets verksamhet vid
oljeraffinaderiet i Nynäshamn

Länk till vårt yttrande