Aktuellt

Sidan uppdaterat 2018-07-02

Fjärilsdagen i Stora Vika

Lördagen den 9 juni är det fjärilarnas dag och natt vid kalkbrottet i Stora Vika

Läs programmet härÅrets fagning i Pettsons hage nu avklarad

Här krattar från vänster Leif Branting, Martin Olofsson och Tore Söderqvist. Bakom kameran:  Kristina Laitinen

Det var fyra intresserade personer som kom till fagningen. Vi krattade, fikade och hade det allmänt trevligt i det ganska fina vädret. Under sommaren kan man åka till hagen för att se på blommorna.Fagning i Pettsons hage – Sunnerby, Lördag 28/4

Pettsons hage/Björkbacken, Torp, Sorunda, kl.10.30. Kom och hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. Vid frågor kontakta Leif Branting Tel 0722 044 057 eller mail leif.branting@gmail.comLördagen 14/4 – Vårröjning i Stora Vika samt spaning efter vårens första fjärilar.

Martin Olofsson leder arbetet med röjning på fjärilsstigen i Stora Vika för att förbättra förutsättningarna för fjärilar och andra insekter. Vi träffas kl. 10:00 vid den södra röjningsytan (sydvästra flanken av kalkstensbrottet). Tag gärna med såg, arbetshandskar och grensax. Glöm inte fika! Vid frågor, kontakta Martin på telefonnummer 0708-661177 eller martinolofsson@hotmail.com. 

Stämman hållen under ledning av mötesordförande Hanna Rüdeberg, riksföreningen, behjälpt av Eva Dannstedt Branting, kretsordförande i Nynäshamn.

foto: Leif Branting

Nu har Nynäshamns Naturskyddsförening hållit sin Kretsstämma, närmare bestämt 21 mars. De vanliga punkterna gicks igenom, verksamhetsberättelsen finns i länken nedan.

Verksamhetsberättelse för kalenderår 2017

Som övrig fråga diskuterades ”ejder eller mink”.

Som informationspunkter berättades om den för dagen rätt nya domen om förbud att tömma Kalkbrottssjön i Stora Vika på vatten. En dom i Mark- och Miljööverdomstolen Svea Hovrätt vi är nöjda med, minst sagt!
En annan information handlade om Länsstyrelsens beslut att upphäva en strandskyddsdispens på Lisö, en dispens som Miljö – och Samhällsbyggnadsnämnden fattat i strid mot förvaltningens förslag. Kanske är sista ordet inte sagt ännu, det är föreningen som överklagat och fått med sig Länsstyrelsen, vi väntar så klart med tillförsikt på fortsättning.

Efter den formella biten tog Maria Landin vid, för att berätta om Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Maria är fortfarande kvar, men har hunnit inneha ett flertal befattningar, och sett mycket vatten flyta under broarna. Under 30 år har Maria hunnit se både den politiska nämnden i aktion, och tjänstepersonernas samma resa under organisationsförändringar.
En avslappnad dialog fördes om allehanda frågor, där Riksföreningen fick en god inblick i en lokalkrets verksamhet och kontakter.I ett slag levereras två viktiga segrar för natur och människa i Nynäshamns kommun

Kalkbrottet räddat

Mark-o Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, bejakar våra argument om skyddsvärdet av området kring brottsjön. Den tar också intryck av att kommunen arbetar på att göra ett kommunalt reservat av området. Detta är något även vi arbetat intensivt med under flera år och flera domstolsinstanser. Denna dom är troligen den sista om Kalkbrottet.

Se vår inlaga och domen i länkarna här:  NNF:s inlaga

Svea Hovrätts Dom i Mål 2689-17 2018-03-20Strandskyddet segrar igen.

”Strandskyddsdispens upphävd på Lisö.

Dispensen gavs av Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden i strid mot förvaltningens förslag. Överklagad av Naturskyddsföreningen och därefter beslut av Länsstyrelsen om upphävande av dispensen!

Så här lyder vår korta överklagan:

Överklagan strandskyddsdispens Hästnäs 7:3, Nynäshamns kommun 2017-09-11

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn (hädanefter föreningen) överklagar härmed Miljö-och Samhällsbyggnadsnämndens beslut 24/8 2017 om att ge strandskyddsdispens för byggnation mycket nära ett stort område med högt naturvärde inom strandskyddsområde.

Skäl för överklagan: Föreningen hänvisar till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens utmärkta beskrivning och välmotiverade förslag till avslag.

I en bilaga framtagen på begäran från MSN, visas några bilder på lövträd, som inte säger föreningen någonting. Likaledes finns ett ordförandebeslut, fattat efter nämndbeslutet, som inte heller ger föreningen klarhet om någonting.

För Naturskyddsföreningen i Nynäshamn, Eva Dannstedt Branting, Ordförande

Foto: Leif Branting NNF

Länsstyrelsens välmotiverade beslut finns i länken här. LS-beslut-Hästnäs-strandskyddTransportvillkor för Norvik

”En annan viktig fråga för Nynäshamn och hela Södertörn är de transportvillkor som Mark- och Miljödomstolen, MMD, ämnar ställa till Stockholms Hamnar och eventuellt andra aktörer. Domstolen har att fastställa de villkor och krav som en tidigare domstol, Svea Hovrätt i sin dom 2015, ställt på Stockholm Hamn. Naturturskyddsföreningarna i Nynäshamn och Stockholms län har skrivit ett yttrande, som vi delgivit MMD Nacka Tingsrätt, kan läsas i länken här.

Yttrande i mål M 6038-17_Norvik transportvillkor_Naturskyddsföreningarna 2018-03-19 

Kretsstämma (Årsmöte)

Nynäshamns Naturskyddsförening har kretsstämma (årsmöte) onsdagen den 21 mars kl. 18:00.

Plats: Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Strandvägen 16, Nynäshamn.

Därefter får vi besök av Maria Landin, planchef på Nynäshamns Kommun.Vår och Somarprogram 2018

Här hittar du programmet Vår-sommarprogram-2018Till Stockholms Hamnar:   Förhindra dödsolyckor på 225:an!

 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn har, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län, lämnat in ett yttrande till Mark- och Miljödomstolen om villkor för Stockholms Hamn att hitta bästa möjliga transportlösningar på land, till och från Norviks udde.

Naturskyddsföreningarna har under mer än ett decennium, bl.a. i flera rättsprocesser, framfört att landtransporterna som följer av hamnen och det vidhängande verksamhetsområdet, kommer att föra med sig mycket stora och dyra följdinvesteringar; och ändrade en äldre dom.

Mark- och Miljööverdomstolen tog till sig våra argument i senaste domslutet (2015); vad gäller denna del. Det gläder oss att idog påverkan ger resultat; om än bara i form av en konsekvensbeskrivning. Vårt yttrande är helt annorlunda än Stockholm Hamnars, förstås; som anser att man inte har möjlighet att göra någonting alls!

Yttrandet hittar du här:

Yttrande i mål M 6038-17_Norvik transportvillkor_Naturskyddsföreningarna 2018-01-04

 Naturskyddsföreningen i Nynäshamn står kvar vid sin anmälan av tillsynen av artskyddsförordningen.

Överklagan gjord av NNF till Mark-och Miljödomstolen, gällande felaktigt beslut av Länsstyrelsen om tillsyn enligt artskyddsförordningen vid Kalkbrottet I Stora Vika.

Det handlar om förstörelse av livsbetingelser för de växter som är nödvändiga för många fjärilar, bl.a Apollofjäril.

Du som vill veta mer kan göra det här:

Överklagan_Dnr_5271-19328-2014_slutversion 20180110

Bilaga: Polisanmälan

Foto: Martin Olofsson NNFVad gör Naturskyddsföreningen i Nynäshamn

Läs mer i länken här Vad gör viKalkbrottet i Stora Vika uppe i domstol igen.

Foto: Leif Branting NNF

Kalkbrottssjön

 

Mark-och Miljööverdomstolen har beviljat ny prövning av den gamla domen från i våras. Nynäshamns Natur skyddsförening har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län överklagat underinstansens dom. Den gav ägaren rätt att tömma hela brottsjön och därmed öppna upp för miljöskadlig verksamhet på den platsen. Naturskyddsföreningarna har lämnat in en inlaga som naturligtvis vill förhindra detta. Förhandlingarna behöver inte tas om, men vi kräver ’syn’ på platsen. Detta skulle betyda att domstolen skall studera förhållandena på plats. Detta bör ske på våren.

Läs yttrandet här Yttrande aktbilaga 15 o 16 M 2689Förslag om ”ministäder” under lupp

Nynäshamns Naturskyddsförening har bidragit till ett yttrande som riksorganisationen nyss skickat till Näringsdepartementet och Bostadsministern. Vi framhåller att den sedvanliga lagstadgade processen med samråd och miljökonsekvensbeskrivningar måste följas. Vi ser klara risker att ”handslag” mellan staten och vår kommun föregår den demokratiska processen. Men vi hoppas vi har fel!

Se yttrandet här

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen i Nynäshamn2017-10-02

Röjningsdag på Fjärilarnas stig i Stora Vika den 7 Oktober 11:00

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Nynäshamns Naturskyddsförening brukar varje höst anordna en röjningsdag runt kalkstensbrottet i Stora Vika för att hålla ytorna öppna, till gagn för känsliga växter och djur. I år så träffas vi lördagen den 7 oktober kl. 11 och håller på så länge vi orkar. Vi möts uppe på den nordvästra flanken av kalkbrottet, där NNF har en skötselýta som röjts under flera år.

Bra utrustning att ha med: arbetshandskar, såg, kraftig sekatör/grensax, kamera. Glöm inte fika! 🙂

 Hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar

Martin Olofsson Tel: 070 866 11 772017-08-30

Slåtter i Pettsons Hage

Pettsons Hage i Sunnerby

Datum för sensommarslåtter i Pettsons Hage är nu bestämt till lördagen den 2 september klockan 11:00. Slipa lien och ta med lite fika och kom till Sunnerby och hjälp till. Hagen ligger bakom Slätkärrsvägen 5 (Sorunda Gruppboende) 2017-08-21

Möt oss på lördag i hamnen!

Lördag 26 augusti är det Skärgårdsmarknad och Skärgårdsting i hamnområdet i Nynäshamns stad. Naturskyddsföreningen har hyrt en plats på marknaden, det vi marknadsför är; information, diskussion och glada företrädare för vår förening!

Ställ vika frågor du vill, vi svarar!

En väldigt aktuell fråga just nu är den om Kalkbrottet i Stora Vika, skall det bevaras och skyddas, eller skall det exploateras med miljöskadliga produkter? Kom till oss och prata om det!

Kalkbrottet i Stora Vika                                                                                                                              Foto: Leif Branting NNF 

2017-08-01

En solskenshistoria

Kastade i livbojen vid drunknings-tillbudet, upp på blomman för mat och tork, 20 min senare var han redo att flyga iväg

Text och bilder: Bosse Almqvist – Stora Vika2017-07-31

Stora Vika Kalkbrott får ny chans!

Tidigare har Kalkbrottets ägare fått rätt att tömma brottsjön, av Mark- och Miljödomstolen (Nacka tingsrätt). Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och Stockholms län överklagade domen, så gjorde även Nynäshamns kommun. Detta skedde i april. Nu 4/7 har Mark- och Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) beslutat ge prövningstillstånd. Detta betyder troligen att en ny rättegång/förhandlingar kommer till stånd, okänt när.

Vi har all anledning att vara glada och stolta över att våra argument övertygat Hovrätten! Den förra domen gick enbart på ’vattenledningsfrågor’, nu kan vi ta alla de miljöargument vi har. Den som vill veta hur vi argumenterade finner vår överklagan här på hemsidan, från april.

Vi meddelar här när vi får veta tidpunkt för nya förhandlingar.

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen i Nynäshamn2017-07-13

Exkursion Skogsriket Södertörn

Den utlovade rapporten från Exkursion Skogsriket Södertörn hämtas här Exkursionsrapport Skogsriket Södertörn.

Några lockande bilder visas nedan, men själva rapporten innehåller också tjusande bilder.

Många kryps hemvist

 

Även ett vattenrike

Lav

Vackra tickor

Foto: Leif Branting NNF2017-06-16

Viktig dom om strandskydd!

En nyligen avkunnad dom från Miljödomstolen (Nacka tingsrätt) har givit Naturskyddsföreningen i Nynäshamn och Länsstyrelsen rätt när det gäller en strandskyddsdispens gällande en större brygga på Yxlö. NNF överklagade en dispens från strandskyddsbestämmelserna given 2015 av Nynäshamns kommun. Länsstyrelsen upphävde dispensen något år senare. Detta har NNF skrivit om i december på denna hemsida överklagan strandskydd Yxlö 2.

Länsstyrelsens beslut överlagades av sökanden, och nu har dom fallit, helt i linje med NNFs och Länsstyrelsens argumentation. Domen kan läsas här. Nacka TR dom om Yxlöbrygga 2017-06-08 .

Med detta i ryggen kommer vi att skärskåda strandskyddsdispenserna mer noggrant i framtiden. Det vi hör av medlemmar och övrig befolkning, så är strandskyddet mycket viktigt att stå upp för.2017-06-05

Fjärilarnas Dag och Natt snart!

Apollofjäriil Foto: Martin Olofsson

Lördagen den 10 juni är det fjärilarnas dag och natt vid kalkbrottet i Stora Vika samt högtidlig invigning av  ny Apollofjärils-tavla.

Läs programmet här

2017-05-24

Kommer snart…

En rapport om en exkursion i fredags 19/5 är på gång. Exkursionen/utflykten var riktad till Naturskyddsföreningens tre kretsar på Södertörn: Nynäshamn, Haninge och Huddinge. Inbjudna var också politiker och tjänstepersoner från Nynäshamn och Haninge, och uppslutningen var imponerande!

Det hela var en start på en ’kilsamverkan’ med kommuner som gränsar till Hanvedenkilen. Projektet kallas ”Skogsriket Södertörn” och handlar till stor del om de marker som tidigare ägdes an Stockholms Stad .

Hur det kommungemensamma arbetet med detta kommer att se ut, får visa sig under sommaren.

Bilderna är menade att skapa förväntningar på rapporten och de är tagna av Leif Branting.

In i härligheten

Även ett vattenrike

Litet är vackert2017-04-20

Kalkbrottsdomen överklagad

Kalkbrottet

Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och Stockholms län har  18/4 lämnat in till Svea Hovrätt sitt överklagande av tingsrättens dom om tömning av Kalkbrottet i Stora vika.

I korthet är det ett stöd för kommunens överklagande, med en hel del ytterligande grunder för överklagan. Det handlar om de unika naturvärden kring brottet som riskerar utrotning, det handlar om livet i brottsjön, det handlar om försvårande av bildande av kommunalt naturreservat i området.

Några bilagor handlar om nya infallsvinklar av vad som kan bli följder av en ny stor förvaringsyta av miljöfarligt avfall.

Vi bifogar  själva överklagan (kallat Grunder) och tre andra bilagor med speciellt innehåll. De kan alla hämtas  här.

Överklagan  Grunder mm M 2689.17

Bilaga 1       Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Bilaga 2      Kolväteutsläpp vid lagring av biobränsle värmeforskrapport 796

Bilaga 3     Lagring av biobränsle och avfall – Statistik och erfarenheter från incidenter och bränder

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen i Nynäshamn2017-04-17

Röjningsdag på Fjärilsstigen i Stora Vika lördag 22 april.

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Martin Olofsson leder arbetet med röjning i Stora Vika för att förbättra förutsättningarna för fjärilar och andra insekter. Dessutom finns chans att se årets första fjärilar. Vi träffas 10:00 vid den nordvästra flanken av kalkstensbrottet. Glöm inte fika! Tag gärna med sekatör, grensax, arbetshandskar och såg. Vi håller på så länge vi orkar, eller tills kaffet är slut 😊

Vid frågor, kontakta Martin på telefonnummer 0708-661177 eller martinolofsson@hotmail.com2017-04-14

Dags för grodvandringen, se upp!

Eva Dannstedt Branting Ordförandei Nynäshamns Naturskyddsförening

Kring april – maj pågår grodornas och paddornas vandring från sina vintervisten till ett lämpligt vatten för parningslek. Ofta måste de ta sig över en bilväg för att nå sitt mål, och ibland blir det rena massakern.

En del år finns färre grodor och paddor, och då är det extra viktigt att de får hjälp att föröka sig.

Nynäshamns Naturskyddsförening har tillverkat varningsskyltar som kan sättas upp där man vet att djuren bör skyddas. Helt enkelt för att be bilister visa hänsyn till de små liven.

Framåt hösten skall de nya smågrodorna ta sig hem, och är då lika beroende av visad hänsyn.

Nynäshamnkretsen har tillverkat ett antal skyltar som finns att hämta hos ordförande, kanske mot ett litet bidrag.

Det går också bra att meddela oss var skyltar bör sättas upp, så gör vi det .

Vid intresse, hör av er till nynashamn@naturskyddsföreningen.se

Eva Dannstedt Branting 070 303 1948

Jonas Weerén2017-03-31

Fagning i Pettsons hage söndagen den 9 april 10:30

Pettsons Hage Sorunda Foto: Leif Branting

Kom och hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage- Björkbacken, Torp, Sorunda,– varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. Upplysningar: Leif Branting (leif.branting@gmail.com,  0722 044 057).2017-03-27

10 hektar värdefull skog nu skyddad i Sorunda

Stenbyskogen

Skogsstyrelsen har nyligen beslutat att bilda två biotopskyddsområden nära Stenby i nordvästra Sorunda (Nynäshamns kommun). De här områdena fredar en vacker skog med höga naturvärden. De två områdena hänger ihop med varandra och den skyddade ytan är sammanlagt 10 hektar (motsvarar ca 20 fotbollsplaner). Beslutet om detta skydd av Stenbyskogen sätter punkt på en flera år lång kamp för att bevara de höga naturvärdena.

Skogsstyrelsen skriver i sina beslut om områdena att skogen är belägen i ett äldre kulturlandskap med spår av bete och domineras av en luckig barrskog med mycket gammal tall och gran med lång skoglig kontinuitet samt enstaka äldre lövträd. Skogen hyser höga bevarandevärden, vilka är särskilt förknippade med de gamla träden, död ved i olika former, solbelysta luckor samt en rik kärlväxt- och marksvampflora.

Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) har haft ögonen på Stenbyskogen sedan många år tillbaka. En mindre del av Stenbyskogen har sedan 1998 varit registrerad som nyckelbiotop. I september 2011 arrangerade NNF i samarbete med Stockholms Svampvänner en exkursion till skogen. Exkursionen leddes av Mattias Andersson och resulterade på några timmar i en artlista som innefattade hela 121 olika svampar, varav sex rödlistade: Porslinsblå spindling, persiljespindling, orange taggsvamp, tallticka, svart taggsvamp och gultoppig fingersvamp.

Denna dokumentation blev av stor betydelse när läget för Stenbyskogen blev dramatiskt den 23 juli 2015. Vid ett besök till skogen uppmärksammades att märkband för avverkning hade satts upp för den norra halvan av skogen. En omedelbar kontakt med Skogsstyrelsen avslöjade att en avverkningsanmälan hade lämnats in i december 2014 och att avverkning troligen skulle ske inom de närmaste två veckorna. Skogsstyrelsen uppmärksammades därför om förekomsten av rödlistade arter. Situationen spetsades till ännu mer den 27 juli 2015 när undertecknad hittade kambräken i skogen. Kambräken är en i östra Svealand mycket sällsynt ormbunke. Detta fynd gjordes samtidigt som det hördes tydliga ljud från skogsmaskiner som avverkade en närbelägen skog, troligen samma skogsmaskiner som sedan skulle ta itu med Stenbyskogen.

Kambräken (Blechnum spicant), funnen och fotograferad i Stenbyskogen 2015-07-27. Foto: Tore Söderqvist.

Skogsstyrelsen reagerade berömvärt snabbt på informationen och såg till att utföra en nyckelbiotopsinventering den 30 juli 2015. Inventeringen resulterade i att hela Stenbyskogen sju dagar senare blev officiellt registrerad som nyckelbiotop. I och med detta var det akuta avverkningshotet avvärjt, eftersom skogsbolaget som skulle avverka har som policy att inte avverka nyckelbiotoper. En liten minskning av nyckelbiotopen skedde sedan, och på den del som undantogs från nyckelbiotopen skedde en avverkning i slutet av 2016. Men huvudsaken är att avtal om biotopskyddsområde har slutits, i juni 2016 för den södra halvan av skogen och i januari 2017 även för den norra halvan av skogen.

/Tore Söderqvist

Eva Dannstedt Branting Ordförande i Nynäshamns Naturskyddsförening

  

2017-03-25

Nu har Nynäshamns Naturskyddsförening haft Kretsstämma!

 

En halvtimme före förhandlingarnas början berättades det om några för föreningen viktiga frågor.

Först pratade kommunens nytillträdde markförvaltare Peter Svedberg om det stora markinnehav som Nynäshamn har att sköta, utifrån olika aspekter. Peter berättade lite om sitt eget förhållande till Nynäshamns ägor, och om kommunens krav på ekonomisk avkastning. Ett bildspel visade på storslagen natur med bäring på både vattenmiljöer och skogsmiljöer.

Därefter berättade Tore Söderqvist om det spännande arbetet med att få Stenbyskogen i Sorunda klassat som biotopskyddsområde.

Martin Olofsson redogjorde för bl.a. den juridiska processen kring kalkbrottet i Stora Vika.  Naturskyddsföreningen överklagar domen om tillstånd för tömning av brottsjön. Martin berättade också om det planerade kommunala naturreservatet där. En fråga väcktes om det flismaterial som nu lagras vid bulkhamnen, frågan kommer att tas vidare till tillsynsmyndigheten.

Sist berättade Eva Dannstedt Branting lite om de planer som finns för att få till stånd ”Skogsriket Södertörn” , med intressenter från vår kommun, Haninge ,och Huddinge.

Under själva Kretsstämmoförhandlingarna som följde, gicks sedvanliga punkter igenom enligt förslag. Ordförande för mötet var Beatrice Sundberg som är ordförande i Naturskyddsförening i Stockholms län. 

Beatrice Sundberg

Till styrelse valdes: Eva Dannstedt Branting; ordförande, Leif Branting; kassör, Martin Olofsson; ledamot, Elisabeth Blomberg; ledamot, Barbro Runnquist; suppleant.

 Text o bild Leif Branting       2017-03-19

Kretsstämma (Årsmöte)

22 mars 2017 Onsdag 18:30 – 21:00. Vi kallar härmed alla medlemmar till stämman. Innan stämman börjar är även icke-medlemmar välkomna 18:00. Skogsförvaltare David Eiderbrant inleder med en punkt om skogsriket Södertörn

Plats: Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Strandvägen 16,  Nynäshamn,  Tid.  18.30.2017-03-18

Vi överklagar domen om kalkbrottet i Stora Vika

Nynäshamns Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i Stockholms län kommer att överklaga Mark- och Miljödomstolens dom om kalkbrottet i Stora Vika.

Den 8:e mars gav domstolen tillstånd för ägaren Stora Vika Kalkbrottet AB att tömma den stora vackra sjön som bildats i kalkbrottet. Målet kallas: Tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet samt miljöfarlig verksamhet m.m. inom fastigheten Stora Vika 6:1.

 

Naturskyddsföreningen äger rätt att överklaga domen till Mark-och Miljööverdomstolen och den rätten kommer vi att använda. Vår besvikelse blev stor och domen kom överraskande. Domstolen har bara tagit hänsyn till bolagets önskan att få större lagringsutrymme, och menar att det är viktigare än att allmänheten får tillgång till ett planerat naturreservat i området.

Det kan vara svårt för en ideell organisation att ha den juridiska kompetensen för att hitta argument som biter på enbart tekniska och juridiska skäl som sökanden och domstolen snävat in frågan till. Naturskyddsföreningen i Nynäshamn och dess länsförbund lämnar på måndag 20/3 in en anmälan om överklagande och en begäran om anstånd i tid för att hinna precisera våra skäl. Vi begär också det prövningstillstånd som krävs.

Vi har god kompetens på det som vi tycker är det viktiga, natur och miljö. Vi har många skäl att göra området till naturreservat, vilket inte är möjligt med den verksamhet som bolaget planerar att använda den tömda sjön till.

Under domstolsförhandlingarna beskrevs den framtida verksamheten som exempelvis att lagra och avvattna muddermassor från infrastrukturprojektet Södertälje sluss. Detta kräver tillstånd i ett senare skede, men med detta första steg är det bäddat för ett tillstånd även i denna miljöstridiga verksamhet.

Vår uppgift blir att vrida till denna dom till att handla om Miljöbalkens avsikt: att skydda djur och växter. I detta arbete avser vi att samarbeta med andra överklaganinstanser, t.ex Nynäshamns Kommun.

Eva Dannstedt Branting Nynäshamns Naturskyddsförening och Beatrice Sundberg Naturskyddsföreningen Stockholms län står för överklagan.2017-02-19

Fridlyst flodkräfta funnen i kalkbrottet, Stora Vika!

Kräfta i kalkbrottet. Foto: Pontus Svanberg

Hittills okända fynd av djurliv i kalkbrottsjön i Stora Vika har nyligen kommit till NNF:s kännedom. Vi har med anledning av detta skickat ett tilläggsyttrande till Mark- och Miljödomstolen, trots att huvudförhandlingar redan ägt rum 1/2. Det gäller sensationella fynd av rödlistade flodkräftan, stora och mindre abborrar bl.a.

Nynäshamns Naturskyddsförenings tilläggsyttrande kan läsas här​.​2017-02-11

Vår och sommarprogram 2017

På egen tur. Foto: Leif Branting NNF

Äntligen dags att presentera vårens och sommarens aktiviteter i Nynäshamns Naturskyddsförenings regi! Du kan se programmet ”HÄR”.
Nynäshamnskretsen anordnar flera naturrelaterade aktiviteter, men kommer också att synas i publika sammanhang, då du har möjlighet att träffa våra företrädare ’live’.
Utöver det program som nu presenteras kommer fler aktiviteter dyka upp under säsongen. Dessa kommer presenteras allt eftersom här på hemsidan, på Facebook och i Nynäshamnsposten

Apollofjäril Foto: Martin Olofsson2017-02-02

Domstolsförhandlingar om Kalkbrottet i Stora Vika 1/2

Förhandlingar/rättegång hölls idag 1:a februari angående ansökan om att få tömma brottet helt på vatten.
En lång rad motparter yttrade sig och var samfällt enade om att tillstånd för tömning av brottsjön inte skulle tillåtas. Naturskyddsföreningen var en av motparterna, vårt yttrande finns att läsa här.
Många synpunkter gällde bevarandet av nuvarande vattennivå och att försiktighetsprincipen bör styra. Ett framtida kommunalt naturreservat sågs som den alternativa användningen av området.
Efter domstolsförhandlingarna begav sig rätten och parterna till Kalkbrottet för ”syn”, dvs man tittade på verkligheten. Februari månad är tyvärr inte den bästa tidpunkten vad gäller naturens uppvisande av all sin skönhet. Hoppeligen sätter domstolen tilltro till allt som framfördes om värnandet av djur- och växtliv.  Dom avkunnas 1:a mars.
Föredragande i förhandlingarna från NNF:s sida var Eva Dannstedt Branting och Martin Olofsson.

Maria Landin – Nynäshamns Kommun, Eva Dannstedt Branting och Martin Olofsson – Nynäshamns Naturskyddsförening2017-01-25

Stora Vikas Kalkbrott i Miljödomstolen

 
Det fantastiskt vackra och biologiskt värdefulla området i och runt Kalkbrottet i Stora Vika är hotat av tömning av vattnet i brottsjön. I stället för detta stora ingrepp bör hela området göras till Naturreservat, något kommunen planerar för. Flera myndigheter och organisationer, bl.a. Länsstyrelsen, är kritiska till tömningen. För att se vårt yttrande till Mark- och Miljödomstolen klicka här.”​

 

 


2017-01-09

Yttrande över utställning dpl Björsta 2:23 och 2:26 m.fl

Nynäshamns Naturskyddsförening har lämnat in ett yttrande om dpl Björsta.

Länk till hela yttrandet här2016-12-18

Överklagan av strandskydd på Yxlö

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn har lyckats värna strandskyddet med en överklagan av kommunens dispens för en bryggbyggnation på Yxlö. Dispensen gavs av politiker i berörd nämnd, i strid med tjänstemannaförslaget. Det är för oss viktigt att stödja  väl underbyggda förslag från expertisen. Ärendet har tagit ett och ett halvt år, för handläggande på Länsstyrelsen. Vi hänvisar till vår korta överklagan strandskydd Yxlö 2 och framförallt till Länsstyrelsens mycket välmotiverade upphävande av dispensen 20161205 LSTs hävande av dispens Yxlö
Vi hoppas att nämnden drar lärdom av Länsstyrelsens motivering.2016-11-30

Yttrande angående Landsortsfarleden

Nynäshamns Naturskyddsförening har tillsammans med Stockholms läns och Botkyrka-Salems Naturskyddsföreningar lämnat in ett yttrande om Landsortsfarleden Läs hela yttrandet här2016-11-06

Från medlemsmöte : Intressant om fjärils-strid

medelmsmote

Häromkvällen genomfördes ett efterfrågat medlemsmöte. Martin Bergman, fjärilsexpert, visade bilder och berättade om speciella beteenden hos vissa fjärilar. Det fåtal medlemmar som infunnit sig fick då goda möjligheter att ställa frågor, och det hela blev en för flera medlemmar nyvunnen kunskap om fjärilars privatliv.

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 2016-11-05

Röjningen avklarad!

martin-rojning

Martin i farten med röjningen

Söndag 16 oktober samlades ett antal arbetssugna entusiaster och röjde kring kalkbrottet i Stora Vika. Detta för att ge tillräckligt med ljus åt de fjärilar som kräver detta. Vi har förstås Apollofjärilen i särskild åtanke.

Återkommande röjningar kommer att ske, på lite olika platser i grannskapet. Nu är det vintervila som gäller, bortåt april 2017 sätter vi igång igen!

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen i Nynäshamn2016-10-09

NNF kallar till medlemsmöte söndag 30 oktober 2016

Kl 12 00-13 30 i Nynäshamns bibliotek,nedre plan.

Lättare förtäring serveras.

Inledningsvis berättar inbjudne Martin Bergman (inte att förväxlas med vår egen fjärilsexpert Martin Olofsson) en del om vad vi kallat ”fjärilarnas strid”. Mer om föredraget kan du läsa här

kvickgrasfjaril

kvickgräsfjäril

Därpå följer kort information om vad kretsen ägnar sig åt nu och planer framåt.

Sedan tar vi tacksamt emot förslag på ämnen som kretsen borde ägna sig åt.

Mycket välkommen!

hälsar styrelsen i Nynäshamns Naturskyddsförening

genom Eva Dannstedt Branting, ordförande2016-10-02

Röjningsdag på Fjärilarnas stig i Stora Vika

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Nynäshamns Naturskyddsförening brukar varje höst anordna en röjningsdag runt kalkstensbrottet i Stora Vika för att hålla ytorna öppna, till gagn för känsliga växter och djur. I år så träffas vi söndagen den 16 oktober kl. 10 och håller på så länge vi orkar. Vi brukar koncentrera våra röjningsinsatser till två mindre områden; dels på ett fint parti nordväst om av kalkstensbrottet och dels på en röjd yta strax sydväst om brottet.

Bra utrustning att ha med: arbetshandskar, såg, kraftig sekatör/grensax, kamera. Glöm inte fika! 🙂
Planen är att vi jobbar med det nordvästra området på förmiddagen och det södra området på eftermiddagen.
Samling sker kl 10 vid det nordvästra området. Självklart går det bra att ansluta efterhand.
Hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar

Martin Olofsson Tel: 070 866 11 772016-09-13

Slåttern i Pettsons Hage är nu avklarad

Trots kort varsel dök tre personer upp söndagen den 11 och hjälptes åt så att hagen blev slagen.

fore-2

Så här såg det ut när vi började

 

liemannen

Liemannan Tore i farten.

efter

Så här blev det2016-09-05

Slåtter i Pettsons Hage

Datum för sensommarslåtter i Pettsons Hage är nu bestämt till söndagen den 11 september klockan 17:00-19:00. Slipa lien och kom till Sunnerby och hjälp till. Hagen ligger bakom Slätkärrsvägen 5 (Sorunda Gruppboende)

  2016-09-02 Trevligt på Bo-mässan

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn gjorde sig synliga i helgen som varit. Detta genom att delta på Bo-Leva-Etablera-mässan, på Centralgatan. Strandskydd var i fokus på flera sätt; dels genom ett möte på lördagen, och dels genom en frågetävling.

Mötet innehöll tydlig information om Strandskyddslagen, som Mårten Wallberg (från Naturskyddsföreningen riks) berättade om. Kommunalrådet Daniel Adborn informerade om Nynäshamns kommuns inställning till att ge dispenser från strandskyddet. Inte så många dispenser ges.

Mötet var bra, men drog alldeles, alldeles för lite publik, tyvärr.

En frågetävling genomfördes med rubrik: Vad vet du om strandskyddet? Vinnare av priset (en trevlig korg med närproducerat innehåll) blev en Torö-boende. Tävlingen innehöll bl.a. frågan: Varför behövs Naturskyddsföreningen?  Några axplock ur svaren:

  • Naturskyddsföreningen behövs för att bevara vår värdefullaste tillgång naturen till eftervärlden
  • Naturskyddsföreningen är ett måste
  • Bevara naturen utifrån dess egna villkor

Under fredagen hade vi hjälp av fyra personer från rikskansliet som vimlade och värvade; tack för detta!

Under lördagen var full rulle i vårt mässtält, med många leenden och tillrop om att bevara strandskyddet! Naturligtvis frågades om och kommenterades många andra av ’våra’ frågor, det gjorde det hela ännu roligare!

 2016-08-18 Föreningen visar upp sig.

Vi kommer att medverka under Bo, Leva, Etablera mässan i Nynäshamn den 26 och 27 augusti, vårt fokus under helgen är strandskydd, men även hela vår verksamhet presenteras.

Vad är strandskydd bra för?

Kom och lyssna på Mårten Wallberg, biolog från Naturskyddsföreningen som talar om:

STRANDSKYDD – VARFÖR? OCH FÖR VEM?

Daniel Adborn, ansvarig politiker, svarar på frågor om varför dispenser beviljas och avslås i Nynäshamn.

Lördagen den 27 augusti kl 13. Plats: Tältscenen.

Rolig frågetävling med fint pris.

nf-loga

är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och naturvård.

nf-loga

ska

  • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt

nf-loga

ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning, samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.2016-07-29

Referat från Apollo och Floradagenden  16 juli

Det samlades uppåt 50 deltagare som följde med Naturskyddsföreningen och Botaniska Sällskapet i Stockholms guidade vandring runt kalkbrottet i Stora Vika.

Apollofjäril, så här kunde den sett ut om den hade visat sig. Foto Martin Olofsson

Se referat och bilder här:  Apollo och Floradagen 2016 2016-07-08

Apollo- och floradagen den 16 juli

Följ med Martin Olofsson från Nynäshamns Naturskyddsförening och Karin Kjellberg från Botaniska Sällskapet i Stockholm  på en guidad tur runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Samling vid Fjärilsstigens start kl. 12:00.

Läs mer i länken Apollo- och floradagen 16 juli 2016 2016-06-22

Referat från Fjärilarnas Helg     11-12 juni 2016

Lördagen och söndagen den 11-12 juni var det dags för det populära evenemanget ”Fjärilarnas Helg” i Stora Vika. Arrangemanget är ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskyddsförening, Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskola och lockade drygt 40 besökare varje dag.

Länk till hela referatet samt bilder

 2016-06-06

Fjärilarnas Helg

fjäril

Lördagen den 11 juni och söndagen den 12 juni är det fjärilarnas helg vid kalkbrottet i Stora Vika

Läs programmet här2016-06-04

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn sprider med glädje följande länk:

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkivet/Arkiv-for-Nyheter/2016-06-01-Faddrar-sokes-till-adellovtrad.html

Det handlar om att kommunen söker faddrar för att skydda nyplanterade skogsmarker, med främst lövträd.

Gå in och kolla, och anmäl dig!2016-05-24

Besök till skogsriket på Södertörn.

Stort och tyst och vackert!

Foto: Leif Branting

Naturkunnigt folk på spaning i skogsmiljö i trakterna av södra Haninge och norra Nynäshamn.

Läs och titta  2016-05-02

Föreningen uppmärksammar NCC på nedanstående problem.

Läs våra synpunkter här 2016-04-29

Uttalande om Högsta Domstolens avslag på Naturskyddsföreningen i Nynäshamns ansökan om prövningstillstånd gällande Norviks storhamn.

Föreningens ordförande Eva Dannstedt Branting säger ”Det känns allt lite svårt att acceptera domen. Vi har så många nya argument som gäller vattenkvaliteten i Östersjön, och som borde lett till att HD velat pröva dem.”

Vattnet i Östersjön kommer nu att försämras ytterligare, naturen kring Norvik sprängas bort och hela udden försvinner som rekreationsområde.

Vill du läsa hela uttalandet klicka här 2016-04-24

Årets fagning i Pettsons hage nu avklarad.

Tre tappra lövräfsare ställde upp i 2 plusgrader och räfsade hagen som är på ca 500 kvm.

????????????????????????????????????

Martin och Tore i farten

????????????????????????????????????

Letar växter 2016-04-19

Fagning i Pettsons hage söndag 24 april kl. 10:30

Pettsons hage/Björkbacken, Torp, Sorunda,

 

Fagning Foto: Leif Branting

Kom och hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. Upplysningar: Leif Branting (leif.branting@gmail.com,  0722 044 057).


 2016-04-12

Grodorna på väg över vägarna

Nynäshamns Naturskyddsförening uppmanar:   Akta grodorna!

Så här års, alldeles nu, vandrar grodorna från sina vintervisten till en lekplats med vattenanknytning. De tar sig fram bortåt kvällen. På många ställen måste de ta sig över en biltrafikerad väg. Där blir de överkörda, förstås.

Foto: Leif Branting

Foto: Leif Branting

För att hjälpa grodorna att klara sig helskinnade till parningen sätter vi nu ut mindre varningsskyltar vid vägkanten där vi vet att många grodor passerar. Detta görs bara för att uppmärksamma grodvänner på att de kan lämna grodorna företräde!

Naturskyddsföreningen tar mycket gärna emot tips på var det finns lite större grodpassager här i Nynäshamns kommun, när vi får dessa tips rycker vi ut med en skylt!

Man kan ringa ordförande direkt 070 303 1948 eller mejla: nynashamn@naturskyddsforeningen.se.

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen Nynäshamn


2016-03-21

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

FOTO (tussilago):Gert Olsson/Scandinav

FOTO (tussilago):Gert Olsson/Scandinav

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförädrningens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktar på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren & Kjell Bolmgren  SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket

info@naturenskalender.se eller   maria.lundgren@slu.se


 

2016-03-11

Referat från Nynäshamns Naturskyddsföreningens kretsstämma 2016

Onsdagen den 9 mars hölls kretsstämman i NSS lokaler på Strandvägen. Kvällen inleddes med att kommunalrådet Anna Ljungdell höll ett litet anförande om hennes besök vid Klimatmötet i Paris för några månader sedan. Hon skulle överväga att ingå i ”Compact of Mayers”, ett globalt åtagande av städer (och företag) för att förverkliga Paris-avtalet. Publiken ställde frågor och kom med synpunkter. Naturskyddsföreningen kommer då och då att påminna kommunalrådet om detta halva löfte att få något konkret gjort.

Själva kretsstämman följde sedvanliga procedurer, som att styrelsen beviljades ansvarfrihet, och att en ny styrelse valdes. Denna stämma valde många nya krafter och kompetenser till styrelsen, men som ordförande kvarstår Eva Dannstedt Branting, inte helt ny. Övriga ordinarie ledamöter är nu Leif Branting, Mona Naeslund och Martin Olofsson. Till suppleanter valdes Elisabeth Blomberg och Lena Anderfelt.

Kratsen har nyligen skickat ur en enkät till alla ca 650 medlemmar, vilket resulterat i att många förmågor anmält sitt intresse för att delta aktivt i olika delar av kretsens verksamhet. Det kan gälla biologisk mångfald, samhällsplanering eller att hjälpa till vid våra aktiviteter.  Det var bland dessa intresseanmälningar vi hittade hälften av den nu valda styrelsen.

Den som refererade heter Leif Branting

8B2_8213-1 8B2_8217-1


2016-03-03

Kretsstämma (Årsmöte) i Nynäshamns Naturskyddsförening den 9 mars.

Nynäshamns Naturskyddsförening håller Kretsstämma (Årsmöte) onsdagen den 9 mars 18:30 i Nynäshamns Segelsällskaps lokaler på Strandvägen i Nynäshamn.

Kommunalrådet Anna Ljungdell (S) inleder 18:00 med information från klimatmötet i Paris.

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna.


2016-02-03

Vilseledande TT-nyhet om ekomat

Tidningar över hela landet har under helgen spridit TT-nyheten att ekologisk mat inte är bättre för vare sig hälsa eller miljö. Men nyheten är helt vilseledande, då den forskningsstudien som media hänvisar till visar på motsatsen. Ekologiskt jordbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom miljö, hälsa och biologisk mångfald.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vilseledande-nyhet-om-ekomat


2016-01-26

Norvikdomen överklagad till Högsta domstolen

Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och Stockholms län skickade i fredags 22/1 in sina överklaganden av Miljööverdomstolens dom av den 30 oktober 2015.

Föreningarna ansöker om prövningstillstånd, dvs att Högsta domstolen överhuvudtaget skall medge prövning av den senaste domen gällande anläggande och drift av en storhamn i Norvik, Nynäshamn.

De huvudsakliga skälen gäller vattenfrågor längs kusten i Nynäshamn, och krav på trafiksäkerhetsåtgärder för väg 225.

Se själva överklagan här


2016-01-04

Speciellt till dig som är medlem i Nynäshamns Naturskyddsförening!

Nu så här första veckan på året 2016 kommer alla medlemmar i Nynäshamns Naturskyddsförening få ett brev på posten som innehåller ett frågeformulär. Styrelsen vill mycket gärna få svar på de frågor vi ställer, och blir glada över varje svar!

Ett introduktionsbrev motiverar vår förfrågan, du som vill läsa det kan klicka här.

Själva frågeformuläret kommer upp om du klickar här.

Du kan svara enkelt genom att bocka eller inte i rutan vid varje fråga. Du som ger ett svar som föranleder ett svar från styrelsen, kommer att få det. Fråga 7 ger utrymme för lite mer fri text.


2015-11-12

Pressmeddelande angående Norvikdomen i Svea Hovrätt

Nynäshamns Naturskyddsförening har beslutat överklaga Svea Hovrätts senaste dom om storhamnbygge på Norvik! I ett pressmeddelande uttrycker vi missnöje över domslutet i stort, men pekar på framgången vad gäller transportvillkoren. Vi anser att Nynäshamns kommun borde skämmas över att inte ha medverkat för att begränsa den stora miljöförstöringen som orsakas av bygge och drift av storhamnen.

Läs pressmeddelandet här:  Pressmeddelande angående Norvikdomen 2015


2015-10-12

Röj för Fjärilarna i Stora Vika

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Fjärilsstigen i Stora Vika har blivit ett uppskattat besöksmål i kommunen. Den går genom markerna runt kalkstensbrottet, där man kan njuta av mångfald av både fjärilar och växter. Den rika mångfalden av växter behövs, eftersom olika fjärilsarter är knutna till olika växter som uppväxtplats för fjärilslarver. Exempelvis är apollofjärilens larver beroende av kärleksört och vit fetknopp, och många blåvingar är beroende av getväppling och käringtand. Även de fullbildade fjärilarna är beroende av blommor eftersom fjärilarnas föda är den nektar som blommorna ger.

Många av de växter som fjärilarna behöver gynnas av sol och värme. Därför behövs naturvårdsinsatser runt kalkstensbrottet för att göra de omgivande hällmarkerna mer öppna, till exempel genom att ta bort uppväxande björksly. Nynäshamns Naturskyddsförening har under många år bidragit till sådan naturvård, och lördagen den 10 oktober var det dags igen. I strålande solsken samlades åtta naturvårdsvolontärer för att ta bort sly med hjälp av grensaxar och sågar.

Först rensades Fjärilsängen väster om brottet från sly. Tack vare det soliga läget växer här mycket getväppling, vilket syns på sommaren genom att det är rikt med olika blåvingar. Efter ett par timmars arbete var det dags för picknick. Från utflyktsbordet som står nära brottets kant hade alla en fin utsikt över det spektakulära brottet och dess medelhavsliknande färger. Dagens insatser avslutades med en timmes arbete på hällmarkerna söder om brottet. Där har naturvården bland annat lett till ökande mattor av kattfot, och därmed till en ökad chans för kattfotsberoende fjärilsarter som kattfotfjädermott och leverplattmal att överleva och frodas. /Tore Söderqvist

___________________________________________

2015-10-15

NNF:s synpunkter på förslag detaljplan Källberga

Naturskyddsföreningen ställer sig ytterst tveksam till detaljplaneförslaget som helhet, med klimat- och andra miljöfrågor som huvudsaklig grund. Läs mer i länken nedan

Synpunkter dpl Källberga


2015-10-01

Röjning i Fjärilarnas marker: Lördag 10 oktober:

Samling strax efter 10.30 vid Fjärilsstigens start, dvs. vid infarten till gamla cementfabriken i Stora Vika. Vi går upp till Fjärilsängen och tar bort småsly som kommit upp. På så sätt får de växter som fjärilarna lever av tillräckligt med ljus. Sedan har vi picknick, så ta med matsäck. Ta gärna även med såg eller grensax. Om du åker buss kan du ta 848 från Nynäshamns station 10.18, gå av vid hållplatsen Stora Vika 10.35. Upplysningar: Tore Söderqvist (076-2475796).

blomma-1


 2015-09-15

NNF:s synpunkter på detaljplan Telegrafen-Vaktberget

Synpunkter på samrådshandling gällande detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamns stad:
Naturskyddsföreningen anser på det hela taget att förslaget är bra, och om det genomförs kan det förbättra och samla ihop en utspridd bebyggelse. Vi punktar i yttrandet ner de bästa delarna ur förslaget, och vi punktar också ner det vi saknar och de brister som ändå finns. Läs mer i länken nedan.

NNF visade upp sig på Skärgårdsdagen!

????????????????????????????????????

Som bilderna visar hade lokalföreningen en mycket grön monter att lysa upp med nu i lördags. Upplysning var just vad vi hade att erbjuda, dels i samspråk, dels i små broschyrer. Passerande
allmänhet fick se att vi finns. Och över alltihopa lyste moder sol! ????????????????????????????????????Deltagandet gav mersmak inför kommande Skärgårdsdagar, och kanske andra tillställningar där vi kan visa upp oss.

______________________________________________________________________

Skärgårdsdagen i Nynäshamn lördagen den 29 augusti

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn finns på plats under skärgårdsdagen i morgon lördag den 29 augusti i Gästhamnen, från 10:00 till 16:00! Passa på att skaffa information om oss och vad vi vill; kika i broschyrer och prata med oss. Vi blir mycket glada om du tittar förbi; håll utkik efter en grön flagga med falk symbolen!

Eva Dannstedt Branting, ordförande

070 303 1948

_______________________________________________________________________

Slåtter i Pettsons Hage

Datum för sensommarslåtter i Pettsons Hage är nu bestämt till tisdagen den 1:a september klockan 18:00-19:30.

Sunnerbyskolan bjuder in barn och föräldrar, men alla är förstås välkomna, slipa lien och kom och hjälp till.

????????????????????????????????????

_______________________________________________________________________

Om Vikas fjärilar och växter

På torsdag, den 30 juli, är det dags för sommarens sista temadag på Sorunda hembygdsförening.  Då gästas Fattigstugan av Tore Söderqvist från Nynäshamns Naturskyddsförening.
Han är en av eldsjälarna bakom Fjärilsstigen i Stora Vika och kommer för att berätta om växtligheten och fjärilarna i den mycket speciella miljön runt kalkbrottet. Temadagen startar klockan 14 och arrangeras i samarbete mellan Sorunda Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Att komma och lyssna på Tore är gratis.

Fjäril

______________________________________________________________________

Från Fjärilarnas Helg 2015, en lyckad tillställning!

För 8:e året i rad har arrangemanget genomförts, med lika stort deltagande varje år, och det har blivit en natur- och kulturtradition i Stora Vika, Sorunda.

Nu i helgen som varit, 13-14 juni, anordnades alltså två dagars guidning i trakterna kring Fjärilsstigen, runt kalkbrottet i Stora Vika, Sorunda. Det fanns en tur för vuxna och en tur för barn. Under lördagen samlades uppåt 100 stora och små för att till en början lyssna på Nynäshamns Naturskyddsförenings ordförande Eva Dannstedt Branting prata om det för människans livsviktiga samspelet mellan små djur och växter. Maria Landin, kulturantikvarie i Nynäshamns kommun, berättade om det historiska Stora Vika och kalkbrottet. Göran Palmqvist, fjärilsexpert, ledde den ”vuxna” delen av promenaden och Robert Lättman-Masch från Naturskolan tog med sig de många nyfikna barnen på en egen runda. Han hade minst sagt fullt upp att svara på alla frågor som barnen ställde.

Tore Söderquist (NNF) höll i alla trådar.

Vädret var perfekt för människor, fjärilar och småkryp under lördagen. Däremot var väderprognoserna för söndagen sämre, vilket medförde att endast ett fåtal entusiaster dök upp. Denna dag, söndagen, ingick också i ”de vilda blommornas dag”. Från Naturskolan deltog på söndagen Mats Wejdmark.

Invigningstal av Ordförande Eva Dannstedt Branting

Invigningstal av Ordförande Eva Dannstedt Branting

Här börjar vandringern mot kalkbrottet och fjärilsstigen

Här börjar vandringern mot kalkbrottet och fjärilsstigen

Gul Fetknopp Foto: Sven-Olov Andersson

Gul Fetknopp Foto: Sven-Olov Andersson

Fyrfläckig trollslända Foto: Sven-Olof Andersson

Fyrfläckig trollslända Foto: Sven-Olof Andersson

 

 

_______________________________________________________________________