Marsta, Stora Vika

Bostäder i Marsta, Stora Vika
NNF är i huvudsak positiv till de föreslagna byggnadsplanerna men anser att en noggrann naturinventering bör göras. Planerna måste också justeras så att strandskyddad mark inte behöver tas i anspråk. Ett upphävande av strandskyddet skulle dessutom strida mot kommunens lokala miljömål.

Länk till yttrande

2009-08-16    Synpunkter på förslag till detaljplaneprogram för del av Marsta 5:1, Stora Vika