Naturvärden i Fjärilarnas marker

Markerna i Stora Vika har klassningen ”Högsta naturvärde (klass I)” i Översiktlig naturinventering av Nynäshamns kommun 1988-1990.

Anna Engqvist Maliniemi genomförde under 2007 en växtinventering som ett examensarbete i biogeovetenskap vid Stockholms universitet. Syftet med hennes studie var att bilda en utgångspunkt för framtida växtinventeringar i röjda områden och att säga något om resultatet av röjningarna. Dessutom innehåller studien förslag om hur området bör skötas i framtiden. Fullständig referens till uppsatsen: Engqvist Maliniemi, A., 2008. Fjärilarnas marker i Stora Vika: Effekter av naturvårdsåtgärder på kalkhällmarker – en inledande studie. Examensarbete B-25, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Områdets fjärilsfauna studerades i detalj under 2008 av Göran Palmqvist. Han konstaterade i sin inventeringsrapport att området är en av Stockholms läns artrikaste och mest värdefulla fjärilslokaler. De finaste fynden var 25 rödlistade fjärilsarter inklusive apollofjäril. I rapporten finns även rekommendationer om hur det fortsatta naturvårdsarbetet bör läggas upp.

 

Växtinventering i Fjärilarnas Marker 2013